ข้อคิดสะกิดใจความเป็นครู (Ideas that provoke the teacher)

….ผู้เป็นครูอาจารย์นั้น  ใช่ว่าจะมีแต่ความรู้ในทางวิชาการและในการสอนเท่านั้นก็หาไม่  จะต้องรู้จักอบรมเด็กทั้งในด้านศีลธรรมจรรยาและวัฒนาธรรม รวมทั้งให้มีความสำนึกรับผิดชอบในหน้าที่และในฐานะที่จะเป็นพลเมืองดีของชาติต่อไปข้างหน้า การให้ความรู้หรือที่เรียกว่าการสอนนั้นต่างกับการอบรม การสอน คือ การให้ความรู้แก่ผู้เรียน ส่วนการอบรมเป็นการฝึกจิตใจของผู้เรียนให้ซึมซาบจนติดเป็นนิสัย ขอให้ท่านทั้งหลายจงอย่าสอนแต่อย่างเดียว ให้อบรมให้ได้รับความรู้ดังกล่าวมาแล้วด้วย ……..

พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตและนักศึกษาวิทยาลัยวิชาการศึกษา
วันพฤหัสบดีที่ ๑๕   ธันวาคม  ๒๕๐๓

 ความแตกต่างของการเรียนในประเทศไทย และต่างประเทศ

ในห้องเรียนในต่างประเทศ

ในห้องเรียนเมืองไทย

ลักษณะของหน้าที่และความรับผิดชอบของครู

หน้าที่ความรับผิดชอบของครูมี 2 ลักษณะดังนี้

1.หน้าที่และความรับผิดชอบของครูในเชิงระเบียนปฏิบัติหรือกฎหมายกำหนด

หน้าที่ความรับผอดชอบของครูในเชิงระเบียนปฏิบัติอาจพิจารณาได้จากระเบียนปฏิบัติทางราชการต่างๆ ที่กำหนดขึ้นและได้ประกาศใช้โดยหน่วยงานของราชการของรัฐ เช่น ระเบียนคุรุสภาว่าด้วย จรรยาบรรณครู พ.ศ. 2539 ประกาศจรรยาบรรณครูของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ หรือระเบียนคุรุสภาว่าด้วยวินัยและการรักษาวินัยต่างๆ

หน้าที่และความรับผิดชอบของครูในเชิงระเบียนปฏิบัติต่อบุคคลต่างๆ ที่ผู้ประกอบวิชาชีพครูต้องสัมพันธ์ด้วยนั้น อาจแบ่งเป็น 3 กลุ่มคือ หน้าที่ความรับผิดชอบของครูต่อศิษย์ ต่อสถาบันวิชาชีพครูอันได้แก่ เพื่อนครูและสถานศึกษา และหน้าที่ความรับผิดชอบของครูต่อสังคมอันได้แก้ ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน หน้าที่ความรับผิดชอบของครูในเชิงระเบียนปฏิบัติหรือกฎหมายกำหนดมีดังนี้

1.1หน้าที่และความรับผิดชอบของครูต่อศิษย์เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบที่สำคัญเป็นอันดับแรก อาจสรุปหน้าที่ของครูต่อศิษย์ได้ดังนี้

1.1.1 ตั้งใจสั่งสอนศิษย์และปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลดีด้วยความเอาใจใส่

1.1.2อุทิศเวลาของตนให้แก่ศิษย์ จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่การงานมิได้

1.1.3ถ่ายทอดวิชาความรู้โดยไม่บิดเบือนและปิดบังอำพราง ไม่นำหรือยอมให้นำผลงานทางวิชาการของตนไปใช้ในทางทุจริตหรือเป็นภัยต่อศิษย์

1.1.4สุภาพเรียบร้อย ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์

1.1.5รักษาความลับของศิษย์

1.1.6ครูต้องรักและเมตตาศิษย์โดยให้ความเอาใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริมให้กำลัใจในการศึกษาเล่าเรียนแก่ศิษย์โดยเสมอหน้า

1.1.7ครูต้องอบรม สั่งสอน ฝึกฝน สร้างเสริมความรู้ ทักษะและนิสัยที่ถูกต้องดีงามให้เกิดแก่ศิษย์อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ

1.1.8ครูต้องประพฤติ ปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ทั้งทางการ วาจาและจิตใจ

1.1.9ครูต้องไม่กระทำตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคมของศิษย์

1.1.10ครูต้องไม่แสวงหาประโยชน์อันเป็นอามิสสินจ้างจากศิษย์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ และไม่ใช้ให้ศิษย์กระทำการใดๆ อันเป็นการหาประโยชน์ให้แก่ตน

Advertisements
By thakit

เกี่ยวกับเว็บ Blog นี้

01 Home 0102 course 01  03 Special 01 04 knowledge 01 05 thumnamjai 01 06 teaching-outreach 01 07 about-the-teacher 01 08 qr-code 01

Button01      VDO01

บรรยากาศยามเช้าของนักเรียน

IMG_1901

ระหว่างการสอน

 อบรมโครงการยุวชนตำรวจ สพฐรุ่น 3
 RS01  PT-PLY

  เว็บไซค์ โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน

 R001

R003

R005

อ่านเพิ่มเติม

By thakit

สอบ กลางภาค / ปลายภาค

 สอบกลางภาค วิชาโครงงาน

ข้อสอบชุดที่ 1

ข้อสอบชุดที่ 2

ข้อสอบชุดที่ 3

ข้อสอบชุดที่ 4

 สอบปลายภาค วิชาโครงงาน

ข้อสอบชุดที่ 1

ข้อสอบชุดที่ 2

ข้อสอบชุดที่ 3

ข้อสอบชุดที่ 4

 สอบกลางภาค วิชาLinux

ข้อสอบชุดที่ 1

ข้อสอบชุดที่ 2

ข้อสอบชุดที่ 3

ข้อสอบชุดที่ 4

สอบปลายภาค วิชาLinux

ข้อสอบชุดที่ 1

ข้อสอบชุดที่ 2

ข้อสอบชุดที่ 3

ข้อสอบชุดที่ 4

สอบกลางภาค วิชา

ข้อสอบชุดที่ 1

ข้อสอบชุดที่ 2

ข้อสอบชุดที่ 3

ข้อสอบชุดที่ 4

 สอบปลายภาค วิชา

ข้อสอบชุดที่ 1

ข้อสอบชุดที่ 2

ข้อสอบชุดที่ 3

ข้อสอบชุดที่ 4

สอบกลางภาค วิชา

ข้อสอบชุดที่ 1

ข้อสอบชุดที่ 2

ข้อสอบชุดที่ 3

ข้อสอบชุดที่ 4

 สอบปลายภาค วิชา

ข้อสอบชุดที่ 1

ข้อสอบชุดที่ 2

ข้อสอบชุดที่ 3

ข้อสอบชุดที่ 4

 สรุปแบบประเมินมาตรฐานและความพร้อมด้านความปลอดภัย อาคารสถานที่พักของนักเรียน ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

สังกัด สพป
1.เขตภาคเหนือ
2. เขตภาคอีสาน
3.เขตภาคกลาง
4.เขตภาคใต้
สังกัด สพม
สพม 1-42 เขต

By thakit