แบบทดสอบก่อนเรียน

แบบทดสอบสอบกลางภาค จำนวน 10 ข้อ

a {color: #0000FF; text-decoration: none} a:hover
{color: #FF0000; text-decoration: underline}
body {padding-right : 0px; padding-left : 20px;
padding-bottom : 0px; margin : 0px; padding-top : 0px }

var speechstr='"';
var A1= new String
var A2= new String
var A3= new String
var A4= new String
var A5= new String
var A6= new String
var A7= new String
var A8= new String
var A9= new String
var A10= new String
var CkAns=0

function MarkAnswers()
{
var i=0
t=10
info="toolbarno,location=no,directories=no,directories=no,status=no,menubar=no,height=400,width=400,"
info+="scrollbars=yes,resizable=yes"
Answers=window.open("","msgWindow",info)
Answers.opener=window;
Answers.name="opener";
Answers.document.clear;
Answers.document.write("ตรวจคำตอบ...");
CkAns=CkAns+1;
if (A1.toLowerCase()=="1")
{
i=i+1;
}
if (A2.toLowerCase()=="3")
{
i=i+1;
}
if (A3.toLowerCase()=="4")
{
i=i+1;
}
if (A4.toLowerCase()=="2")
{
i=i+1;
}
if (A5.toLowerCase()=="4")
{
i=i+1;
}
if (A6.toLowerCase()=="1")
{
i=i+1;
}
if (A7.toLowerCase()=="1")
{
i=i+1;
}
if (A8.toLowerCase()=="1")
{
i=i+1;
}
if (A9.toLowerCase()=="1")
{
i=i+1;
}
if (A10.toLowerCase()=="1")
{
i=i+1;
}
Answers.document.write("");
Answers.document.write("

ตรวจคำตอบ...ครั้งที่ "+CkAns.toString()+"

");
Answers.document.write("

คุณได้คะแนน "+i.toString()+" / "+t.toString()+"

");
var currentGrade=new String
var currentComment=new String
currentGrade=""
currentComment=""
if (i>=0)
{
currentGrade="F";
currentComment=" แย่จังทำไม่ได้เลย !";
}
if (i>=5)
{
currentGrade="D";
currentComment=" ทำได้น้อยมาก ควรปรับปรุง";
}
if (i>=6)
{
currentGrade="C";
currentComment=" ทำได้ไม่เลวเลย อยู่ในระดับพอใช้";
}
if (i>=7)
{
currentGrade="B";
currentComment=" อยู่ในระดับดีมาก !";
}
if (i>=8)
{
currentGrade="A";
currentComment=" เก่งมากคุณยอดเยี่ยมที่สุด !";
}
Answers.document.write('

');
Answers.document.write('

http://www.krusuea.com

');
}

วิชาโปรแกรมแอนนิเมชั้น รหัสวิชา ง22223 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

สอบกลางภาค จำนวน 10 ข้อ
ครูศันชนก
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุดข้อที่ 1)
ข้อใดใช้ สำหรับเลือกออบเจ็กต์(Object)โดยการคลิก หรือคลิกแล้วลากให้เป็นบริเวณสี่เหลี่ยมรอบออบเจ็กต์ที่ต้องการเลือก?
   Selection Tool
   Line Tool
   Pen Tool
   Oval Tool


ข้อที่ 2)
ข้อใดใช้ สำหรับวาดเส้นตรง,เส้นโค้ง?
   Selection Tool
   Line Tool
   Pen Tool
   Oval Tool


ข้อที่ 3)
ข้อใดใช้ สำหรับคัดลอกลักษณะของเส้น หรือสีพื้นภายในของส่วนที่คลิกเพื่อนำไปใส่ให้เส้น หรือรูปทรงอื่น ?
   Pencil Tool
   Free Transform Tool
   Ink Bottle Tool
   Eyedropper Tool


ข้อที่ 4)
ข้อใดใช้ สำหรับปรับแต่งรูปทรงของอ็อบเจ็กต์ในแบบต่างๆ อย่างอิสระ ?
   Pencil Tool
   Free Transform Tool
   Ink Bottle Tool
   Eyedropper Tool


ข้อที่ 5)
ข้อใดใช้ สำหรับเลือกอ็อบเจ็กต์ โดยการวาดเส้นแบบอิสระรอบอ็อบเจ็กต์ ?
   Ink Bottle Tool
   Eyedropper Tool
   Subselection Tool
   Lasso Tool


ข้อที่ 6)
ข้อใดใช้ สำหรับเปลี่ยนสีเส้นขอบ ?
   Ink Bottle Tool
   Eyedropper Tool
   Subselection Tool
   Lasso Tool


ข้อที่ 7)
ข้อใดใช้ สำหรับเลือกจัดการกับอ็อบเจ็กต์เฉพาะบางส่วน ?
   Ink Bottle Tool
   Eyedropper Tool
   Subselection Tool
   Lasso Tool


ข้อที่ 8)
ข้อใดใช้ สำหรับปรับแต่งระดับสีการไล่เฉดสีของสีแบบ Gradient ?
   Text Tool
   Rectangle Tool
   Brush Tool
   Gradient Transform Tool


ข้อที่ 9)
ข้อใดใช้ สำหรับวาดรูปสี่เหลี่ยม ?
   Text Tool
   Rectangle Tool
   Brush Tool
   Gradient Transform Tool


ข้อที่ 10)
ข้อใดใช้ สำหรับสร้างตัวอักษร หรือข้อความ ?
   Text Tool
   Rectangle Tool
   Brush Tool
   Gradient Transform Tool

Advertisements