เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต ปวส

โครงการสอน 

วิชาเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต

จุดประสงค์

 

1.  เพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจ  และทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับองค์ประกอบของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ นำไปใช้ในการค้นคว้าเพื่อพัฒนาตนเอง  และงานวิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์ให้เจริญก้าวหน้า

2.  เพื่อให้มีความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพ  เป็นพื้นฐานในการนำไปใช้ในการปฏิบัติงานวิชาชีพให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

3.  เพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจ  และทักษะในการปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.  เพื่อให้สามารถวิเคราะห์  วางแผนการปฏิบัติงานและแก้ปัญหาด้วยหลักการและเหตุผล

5.  เพื่อให้มีทักษะในการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

6.  เพื่อให้มีเจตคติ  และค่านิยมที่เหมาะสมตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรมในงานด้านคอมพิวเตอร์

 

จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้

1.  มีความรู้  ความเข้าใจ  ระบบการทำงานของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

2.  มีทักษะในการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต

3.  เห็นคุณค่าในความสำคัญของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตต่อการปฏิบัติงานธุรกิจและสังคม

 

มาตรฐานรายวิชา

1.  อธิบายมาตรฐานการสื่อสารข้อมูลบนระบบเครือข่าย

2.  ปฏิบัติการสืบค้นข้อมูล ตลอดจนทำการรับ – ส่ง ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

 

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการทำงานของอินเทอร์เน็ต  ระบบเครือข่าย  Protocal TCP / IP,  Client – Server,  DNS,  SUBNet,  FTP,  E-mail,  www  การติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตส่วนบุคคล  ปฏิบัติการใช้บริการต่าง ๆ ในอินเทอร์เน็ต  การเลือกผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ต  (ISP)  ปฏิบัติการใช้อินเทอร์เน็ต

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s