การประยุกต์คอมพิวเตอร์กับงานสถิติ

แผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณการ

 รหัสวิชา  2201-2413  วิชา  การประยุกต์คอมพิวเตอร์กับงานสถิติ   สาขา คอมพิวเตอร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)
ประเภทวิชา  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

 
จุดประสงค์ของรายวิชา (Course Objectives)

1    เข้าใจกระบวนการรวบรวมข้อมูล สำหรับประมวลผลข้อมูลทางสถิติเบื้องต้น
2    สามารถบันทึกและแก้ไขข้อมูลทางสถิติที่จัดเตรียมไว้แล้วเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
3    สามารถใช้คำสั่งในโปรแกรมสำเร็จรูป   เพื่อประมวลผลข้อมูลสถิติพื้นฐาน
4    สามารถออกแบบรายงานการประมวลผลข้อมูลทางสถิติ   ทั้งในรูปแบบข้อความและแผนภูมิ
5    มีกิจนิสัยและส่งเสริมคุณธรรม   จริยธรรม   ค่านิยมที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์

มาตรฐานรายวิชา  (Courses  Standard )

1.  อธิบายขั้นตอนการรวบรวม  และเตรียมข้อมูลสำหรับการประมวลผลเชิงสถิติ
2.  ประยุกต์ใช้โปรแกรมในการประมวลผลทางสถิติเชิงพรรณนา
3.  จัดทำรายงาน  (Report) ข้อมูลทางสถิติแบบข้อความ และแบบแผนภูมิ

คำอธิบายรายวิชา (Course Description)

ศึกษา และปฏิบัติเกี่ยวกับการคำนวณค่าสถิติเชิงพรรณนาเบื้องต้นกระบวนการรวบรวม ข้อมูล การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล การจัดการเตรียมข้อมูลเพื่อการบันทึกลงในระบบคอมพิวเตอร์ การบันทึกและการแก้ไขข้อมูลเบื้องต้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปทาง สถิติหรือโปรแกรมตารางงาน การใช้คำสั่งประมวลผลข้อมูล ให้ได้ค่าสถิติที่ต้องการ การออกรายงานสถิติเชิงข้อความและแผนภูมิ

รหัส 2201-2413    วิชา การประยุกต์คอมพิวเตอร์กับงานสถิติ
จำนวน  2  หน่วยกิต     4 ชั่วโมง/ สัปดาห์

หน่วยที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

1

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถิติเบื้องต้น
แบบทดสอบก่อนเรียน
แบบทดสอบหลังเรียน
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลการเรียนรู้

2

ข้อมูล
แบบทดสอบก่อนเรียน
แบบทดสอบหลังเรียน
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลการเรียนรู้

3

การแจกแจงความถี่
แบบทดสอบก่อนเรียน
แบบทดสอบหลังเรียน
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลการเรียนรู้

4

การวัดแนวโน้มเข้าสู่จุดศูนย์กลาง
แบบทดสอบก่อนเรียน
แบบทดสอบหลังเรียน
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลการเรียนรู้

5

การวัดตำแหน่งที่ของข้อมูล
แบบทดสอบก่อนเรียน
แบบทดสอบหลังเรียน
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลการเรียนรู้

6

การวัดการกระจาย
แบบทดสอบก่อนเรียน
แบบทดสอบหลังเรียน
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลการเรียนรู้

7

โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ – SPSS
แบบทดสอบก่อนเรียน
แบบทดสอบหลังเรียน
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลการเรียนรู้

8

การเตรียมข้อมูลสำหรับการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์
แบบทดสอบก่อนเรียน
แบบทดสอบหลังเรียน
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลการเรียนรู้

9

การใช้คำสั่งประมวลผลข้อมูลคำนวณค่าสถิติ
แบบทดสอบก่อนเรียน
แบบทดสอบหลังเรียน
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลการเรียนรู้

10

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบข้อมูล
แบบทดสอบก่อนเรียน
แบบทดสอบหลังเรียน
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลการเรียนรู้

11

การออกรายงานด้วยโปรแกรม SPSS
แบบทดสอบก่อนเรียน
แบบทดสอบหลังเรียน
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลการเรียนรู้
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s