มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ http://www.ku.ac.th
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ http://www.bu.ac.th
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี http://www.bkkthon.ac.th
มหาวิทยาลัยเกริก http://www.krirk.ac.th
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต http://www.kbu.ac.th
มหาวิทยาลัยขอนแก่น http://www.kku.ac.th
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย http://www.chula.ac.th
มหาวิทยาลัยชินวัตร http://www.siu.ac.th
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ http://www.cmu.ac.th
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น http://www.stjohn.ac.th
มหาวิทยาลัยทักษิณ http://www.tsu.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี http://www.kmutt.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ http://www.kmutnb.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร http://www.mut.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี http://www.sut.ac.th
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ http://www.tu.ac.th
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ http://www.dpu.ac.th
มหาวิทยาลัยนเรศวร http://www.nu.ac.th
มหาวิทยาลัยบูรพา http://www.buu.ac.th
มหาวิทยาลัยปทุมธานี http://www.ptu.ac.th
มหาวิทยาลัยพายัพ http://www.payap.ac.th
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม http://www.msu.ac.th
มหาวิทยาลัยมหิดล http://www.mahidol.ac.th
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ http://www.mju.ac.th
มหาวิทยาลัยรังสิต http://www.rsu.ac.th
มหาวิทยาลัยรัชต์ภาคย์ http://www.rajapark.ac.th
มหาวิทยาลัยรามคำแหง http://www.ru.ac.th
มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเอเซีย http://www.ait.ac.th
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ http://www.wu.ac.th
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ http://www.swu.ac.th
มหาวิทยาลัยศรีปทุม http://www.spu.ac.th
มหาวิทยาลัยศิลปากร http://www.su.ac.th
มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ http://www.psu.ac.th
มหาวิทยาลัยสยาม http://www.siamu.ac.th
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช http://www.stou.ac.th
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย http://www.utcc.ac.th
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ http://www.hcu.ac.th
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ http://www.au.edu
มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเซีย http://www.eau.ac.th
มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์ http://www.sau.ac.th
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี http://www.ubu.ac.th
รายชื่อสถาบันราชภัฏ เรียงตามตัวอักษร URL
กำแพงเพชร http://www.kpru.ac.th
กาญจนบุรี http://www.kru.ac.th
กาฬสินธุ์ http://web1.rru.ac.th
จอมบึง http://www.mcru.ac.th
จันทรเกษม http://www.chandra.ac.th
เชียงราย http://www.ricr.ac.th
เชียงใหม่ http://www.cmru.ac.th
ชัยภูมิ http://www.cpru.ac.th
เทพสตรี http://www.tru.ac.th
ธนบุรี http://www.dru.ac.th
นครปฐม http://www.npru.ac.th
นครพนม http://www.npu.ac.th
นครราชสีมา http://www.nrru.ac.th
นครศรีธรรมราช http://www.nstru.ac.th
นครสวรรค์ http://www.nsru.ac.th 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา http://www.bsru.ac.th
บุรีรัมย์ http://www.bru.ac.th
พระนคร http://www.pnru.ac.th
พระนครศรีอยุธยา http://www.aru.ac.th
พิบูลสงคราม http://www.psru.ac.th
เพชรบุรี http://www.pbru.ac.th
เพชรบูรณ์ http://www.pcru.ac.th
ภูเก็ต http://www.pkru.ac.th
มหาสารคาม http://www.rmu.ac.th
ยะลา http://www.yru.ac.th
ร้อยเอ็ด http://www.reru.ac.th
ราชนครินทร์ http://web1.rru.ac.th
รำไพพรรณี http://www.rbru.ac.th
ลำปาง http://www.lpru.ac.th
เลย http://www.lru.ac.th
วไลยอลงกรณ์ (เพชรบุรีวิทยาลงกรณ์) http://www.vru.ac.th
ศรีสะเกษ http://www.sskru.ac.th
สกลนคร http://www.snru.ac.th
สงขลา http://www.skru.ac.th
สวนดุสิต http://www.dusit.ac.th
สวนสุนันทา http://www.ssru.ac.th
สุราษฎร์ธานี http://www.sru.ac.th
สุรินทร์ http://www.srru.ac.th
หมู่บ้านจอมบึง http://www.mcru.ac.th
อุดรธานี http://www.udru.ac.th
อุตรดิตถ์ http://www.uru.ac.th
อุบลราชธานี http://www.ubru.ac.th
 

รายชื่อสถาบัน เรียงตามตัวอักษร URL
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ http://www.nida.ac.th
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง http://www.kmitl.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี http://www.rmutt.ac.th
   วิทยาเขตปทุมธานี  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ http://www.rmutsb.ac.th
   วิทยาเขตนนทบุรี
วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา หันตรา
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ http://www.rmutk.ac.th
   วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ
วิทยาเขตบพิตรพิมุข มหาเมฆ
วิทยาเขตพระนครใต้
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ http://www.rmutr.ac.th
   วิทยาเขตเพาะช่าง
วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ
วิทยาเขตศาลายา
วิทยาเขตวังไกลกังวล
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร http://www.rmutp.ac.th
   วิทยาเขตเทเวศร์
วิทยาเขตโชติเวช
วิทยาเขตพณิชยการพระนคร
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
วิทยาเขตพระนครเหนือ
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก http://www.rmutto.ac.th
   วิทยาเขตบางพระ
วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
วิทยาเขตจันทบุรี
วิทยาเขตอุเทนถวาย
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา http://www.rmutl.ac.th
   วิทยาเขตภาคพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
วิทยาเขตน่าน
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตเชียงราย
วิทยาเขตตาก
วิทยาเขตพิษณุโลก
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน http://www.rmuti.ac.th
   วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา
วิทยาเขตสุรินทร์
วิทยาเขตขอนแก่น
วิทยาเขตกาฬสิทธุ์
วิทยาเขตสกลนคร
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย http://www.rmutsv.ac.th
   วิทยาเขตภาคใต้ จังหวัดสงขลา
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
วิทยาเขตศรีวิชัย จังหวัดนครศรีธรรมราช
คณะเกษตรศาสตร์นครศรีธรรมราช
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง จังหวัดตรัง
 
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ http://www.cri.or.th
   

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s