เทอม 2 ปี 57

1 11476 นาย เจตริน ภูมิราช
2 11491 นางสาว เกวลี นามบุบผา
3 11494 นางสาว จุฑาทิพย์ นาระทะ
4 11499 นางสาว นัชชา ธนาโชคอมรเดชา
5 11501 นางสาว เบญจวรรณ อนุสิต
6 11503 นางสาว พลอยไพลิน พวงมณี
7 11504 นางสาว พิมพ์ชนก ทองกัน
8 11505 นางสาว ไพริน เพชรบังกิด
9 11510 นางสาว ศิรประภา โพธิ์แสง
10 11514 นางสาว สุกานดา บุญนาค
11 11528 นาย ธนากร นุตตะโร
12 11531 นาย รุ่งสุริยา เกตุบุญมี
13 11534 นาย วรกมล ภาคาผล
14 11549 นางสาว ธนัชชา ยุทธพันธ์
15 11597 นางสาว ภรณ์ชนก แย้มอ่วม
16 11609 นางสาว อารียา พ่อโคตร
17 11644 นางสาว ยุพาภรณ์ รามพิชัย
18 11648 นางสาว ศิราภรณ์ สมสะอาด
19 11649 นางสาว ศิริรัตน์ ศรีงาม
20 11705 นาย ชัยอนันต์ กิจชัยรัตน์
21 11709 นาย ธวัชชัย บุญสกุล
22 11734 นางสาว ชลลดา โสรัปวาสี
23 11736 นางสาว ธนิษฐา ทุมประเสริฐ
24 11737 นางสาว นฤมล เลิกเวียง
25 11743 นางสาว วราภรณ์ ม่วงศรี
26 11745 นางสาว สิรินทิพท์ บุญรอด
27 11748 นางสาว อมินตรา เกิดศิริ
28 11751 นาย จักรกฤษณ์ พิมภุก
29 11770 นาย สราวุฒิ เกตุเพ็ชร
30 11780 นางสาว เจนจิรา แจ้งจิตต์
31 11784 นางสาว มลฑาทิพย์ พิมพา
32 11785 นางสาว รัตนาภรณ์ ปาลา
33 11793 นางสาว สุพัตรา แสนสุริวงค์
34 12649 นางสาว อภิญญา นิตขลิบ
35 13004 นาย ณัฐวุฒิ ทับสาร
36 13006 นาย รชฎ ลิ้มสิทธิกุล
37 13007 นางสาว จุฑาทิพย์ บุตรดา
38 13008 นางสาว ปุณณภา มาลัยทอง
39 13009 นางสาว พรญาณี ห้วยทราย
40 13010 นางสาว พัชนิดา ปลื้มคิด
41 13011 นางสาว ไพลิน พานิช
42 13012 นางสาว รุ่งอรุณ ภิญโญวัย
43 13013 นางสาว วริณดา ผ่องฉวี
44 13014 นางสาว สุกลวัลย์ ชิดย้อยแสง
45 13015 นางสาว สุมิตา  ธิบดี
46 13016 นางสาว อัจฉรา ศาลางาม
47 13017 นางสาว ไอลิน ชังคล้าย
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s